Xunta de Galicia Voluntariado Dixital

Alta Voluntari@ Dixital

Introduza o enderezo de correo-e que desexe empregar como nome de usuari@. O enderezo de correo-e non será público e só se utilizará se quere recibir un contrasinal novo ou se quere que lle enviemos noticias ou notificacións por correo-e.
DATOS DE CONTACTO
Data de nacemento: *
Sexo: *
OUTRA INFORMACIÓN
O usuario desexa recibir notificacións vía telefónica: *
O usuario desexa recibir notificacións vía correo-e: *
Coñezo e acepto as condicións recollidas no aviso legal, Termos de uso e Políticas de Protección de datos: *

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Finalidades do tratamento: Tramitar as solicitudes de alta como usuario de Voluntariado Dixital, proporcionarlle o acceso aos recursos e xestionar as actividades xestionadas polo mesmo, incluíndo tarefas como a xestión de apoios dixitais, xestión de persoas voluntarias e xestión de cesión de equipamento.
Lexitimación para o tratamento: Cumprimento dunha misión de interese público.
Destinatarios dos datos: Terceiros colaboradores para a xestión das actividades e apoios dixitais e a tramitación e emisión de diplomas de experiencia voluntaria.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
2 + 2 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | Mapa do portal