Xunta de Galicia Voluntariado Dixital

Alta Mecenas Dixital

Introduza o enderezo de correo-e que desexe empregar como nome de usuari@. O enderezo de correo-e non será público e só se utilizará se quere recibir un contrasinal novo ou se quere que lle enviemos noticias ou notificacións por correo-e.
DATOS MECENA DIXITAL
Tamaño máximo do ficheiro: 8 MB
Extensións soportadas: png gif jpg jpeg
OUTRA INFORMACIÓN
O usuario desexa recibir notificacións vía telefónica: *
O usuario desexa recibir notificacións vía correo-e: *
Coñezo e acepto as condicións recollidas no aviso legal, Termos de uso e Políticas de Protección de datos: *

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia – Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Finalidades do tratamento

Tramitar a solicitude de alta como Mecenas Dixital e proporcionarlle o acceso aos recursos da páxina web, así como xestionar a súa participación no desenvolvemento de actuacións de voluntariado corporativo ou outras recollidas no Programa de Voluntariado Dixital.

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos.

  • Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

No seu caso, o consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos

Terceiros colaboradores coa fin de xestionar a participación no Programa de Voluntariado Dixital.

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos e retirar, no seu caso, o consentimento outorgado segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto delegado/a protección de datos e información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
9 + 2 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | Mapa do portal