Xunta de Galicia Voluntariado Dixital

Alta Entidade de Acción Voluntaria

Lembrámoslle que para darse de alta como Entidade de Acción Voluntaria é requisito indispensable que a súa entidade estea inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Introduza o enderezo de correo-e que desexe empregar como nome de usuari@. O enderezo de correo-e non será público e só se utilizará se quere recibir un contrasinal novo ou se quere que lle enviemos noticias ou notificacións por correo-e.
DATOS DA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Tamaño máximo do ficheiro: 8 MB
Extensións soportadas: png gif jpg jpeg
OUTRA INFORMACIÓN
O usuario desexa recibir notificacións vía telefónica: *
O usuario desexa recibir notificacións vía correo-e: *
Lin e acepto as condicións sobre protección de datos persoais: *

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia – Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento

Tramitar a solicitude de alta como Entidade de Acción Voluntaria e proporcionarlle o acceso aos recursos da páxina web, tramitar a xestión dos apoios dixitais, así como o envío de comunicacións e notificacións non publicitarias por teléfono ou correo electrónico, segundo as preferencias do usuario/a.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable segundo a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, o Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos; e a Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

Destinatarios dos datos

Outros órganos da administración estatal, autonómica e local con competencia na materia, entidades con competencia en política financeira, tesouro e fondos europeos, entidades cofinanciadoras e organismos financeiros e terceiros colaboradores coa fin de xestionar a participación no Programa de Voluntariado Dixital.

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos e retirar, no seu caso, o consentimento, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos .

Contacto delegado/a protección de datos e información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
13 + 4 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | Mapa do portal